Algemene Voorwaarden

1| Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van JoomlaFreak, zoals deze beschikbaar is gesteld door Evy Wouters, eigenaar van JoomlaFreak. In deze algemene voorwaarden geef ik, Evy Wouters, aan onder welk voorbehoud ik de informatie op mijn website aan u aanbiedt.

2| Contact Gegevens

Contactpersoon: Evy Wouters
Bezoekadres: Geen
Woonplaats: Veenendaal
Telefoonnummer & Whatsapp: +31 6 85073300
Email: evywouters@joomlafreak.nl

3| Intellectueel Eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis, zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van mij, Evy Wouters, is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij mij, Evy Wouters.

4| Indien van toepassing

Voor de prijzen die op mijn website staan, geldt dat ik streef naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met JoomlaFreak te mogen claimen of te veronderstellen.

JoomlaFreak streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.joomlafreak.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Ik behoud het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Ik aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar verwezen wordt via hyperlinks.

5| Offerte

Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.

6| Betaling en Aanbetaling

Voordat ik aan een opdracht begin, vraag ik altijd een aanbetaling van de helft van het totaal. Tenzij anders overeengekomen. Op de aanbetaling wordt geen restitutie verleend bij vroegtijdige beeindiging van de samenwerking.

Betalen kan via een bankverzoek (iDEAL), Tikkie, PayPal of een bankoverschrijving.

7| Beƫindiging overeenkomst van opdracht

Bij opzegging van de overeenkomst van opdracht, dient er wel betaald te worden voor werkzaamheden, die al verricht zijn.

8| Prijzen

Alle prijzen op mijn website zijn vrij van btw, omdat ik ook vrij gesteld ben van het betalen van btw.

Mijn websites en webshops worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van de bestelling. Prijzen kunnen naderhand gewijzigd worden. Er kan in dat geval door de afnemer niet alsnog aanspraak gemaakt worden op enige restitutie van geld.

9| Overmacht

Ik kan niet aansprakelijk worden geacht voor zaken die niet te voorspellen of te voorzien waren ten tijde van de bestelling. Hiermee worden zaken bedoeld als: staking, internetstoringen, nalatigheid van leveranciers of fabrikanten, vertraging in de aanvoer, oproer, natuurgeweld, oorlog en andere zaken die redelijkerwijs aangemerkt kunnen worden als zijnde overmacht.

10| Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina (www.joomlafreak.nl).